Warunki

I. Przepisy podstawowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki (dalej „Warunki”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego (dalej „Kodeks Cywilny”)
MUFFIK s.r.o.
Numer identyfikacyjny firmy: 08849102
NIP: CZ08849102
Siedziba: Podolská 50, 147 00 Praga 4
zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sygnatura C 326367
szczegóły kontaktu: Petrov nad Desnou 150, 788 16 Petrov nad Desnou
email: info@muffik.eu
telefon: 608 887 366
(zwana dalej „Sprzedawcą”)
2. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży poza swoją firmą jako konsument lub w ramach prowadzonej działalności (zwanej dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.muffik.eu (dalej zwana „sklepem internetowym”).
3. Postanowienia Warunków stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków.
4. Niniejsze Warunki handlowe i umowa kupna są zawarte w języku czeskim.

II. Informacje o produkcie i cenach

1. Informacje o produkcie wraz ze wskazaniem cen poszczególnych towarów oraz ich główne cechy podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów obejmują podatek od wartości dodanej, wszystkie powiązane opłaty oraz koszty zwrotu towarów w przypadku, gdy towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Niniejsze postanowienie nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.
2. Wszystkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów.
3. Sklep internetowy publikuje informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostarczeniem towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
4. Ewentualnych rabatów od ceny zakupu towaru nie można łączyć, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalą inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
2. Kupujący może realizować zamówienie towarów w następujący sposób:
- poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
- wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk, sposobu płatności oraz dostawy.
4. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wpisanych w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy, klikając przycisk zamówienia. Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uważa za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy. Aktualne warunki handlowe Sprzedawcy są dołączone do potwierdzenia. Umowa kupna zostaje zawarta przez Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Niniejsze potwierdzenie uważa się za zawarcie umowy. Aktualne warunki handlowe Sprzedającego są dołączone do potwierdzenia. Umowa kupna zostaje zawarta przez Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia.
6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle on zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta przez Kupującego po wysłaniu maila z potwierdzeniem przyjęcia tej oferty na adres e-mail Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach.
7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie w dowolnym momencie przed otrzymaniem powiadomienia od Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy lub adres e-mail podany w niniejszym Warunkach.
8. W przypadku oczywistej pomyłki technicznej w cenie towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia ze strony Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie otrzymania tego zamówienia na niniejszych warunkach. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w tym przypadku zawarta poprzez potwierdzenie odbioru od Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta na podstawie rejestracji w sklepie internetowym. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.
2. Przy rejestracji konta klienta i zamawianiu towaru Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane Kupującego podane w jego koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uważa za prawidłowe.
3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.
4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Konta Klienta.
5. Sprzedawca może zlikwidować konto klienta, jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych Warunków.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto klienta może nie być dostępne przez cały czas, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawy towarów

1. Cenę zakupu towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna Kupujący może zapłacić w następujący sposób:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego nr 291958955/0300, prowadzony w CSOB w Šumperku
- bezgotówkowa karta płatnicza
- przelew bezgotówkowy na konto Sprzedawcy poprzez
- płatność za pobraniem przy odbiorze
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru wraz z ceną zakupu w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towaru.
3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
4. W przypadku płatności przez internet Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
6. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.
7. Zgodnie z ustawą o sprzedaży internetowej Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązani są do rejestracji otrzymanego przychodu online u administratora podatkowego, najpóźniej w ciągu 48 godzin w przypadku awarii technicznej.
8. Towar dostarczany jest Kupującemu:
- na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
- za pośrednictwem nadawcy paczek na adres nadawcy paczek wskazany przez Kupującego,
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy
9. Sposób dostawy wybierany jest przy zamawianiu towaru.
10. Koszty dostawy towaru podane są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru. Jeżeli rodzaj transportu jest negocjowany na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
11. Jeżeli sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru na podstawie umowy kupna w miejsce wskazane w zamówieniu kupującego, kupujący jest wówczas zobowiązany do odebrania towaru przy dostawie. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego zaistnieje konieczność wielokrotnego dostarczenia towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru np. kosztów związanych z innym sposobem dostawy.
12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i niezwłocznego powiadomienia przewoźnika w przypadku stwierdzenia wad. W przypadku stwierdzenia wody opakowania, która wskazuje na nieuprawnione otworzenia przesyłki Kupujący nie może przyjąć przesyłki od przewoźnika.
13. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy dołączany jest do dostarczonego towaru.
14. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy, ale najpierw musi zaakceptować towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego wbrew umowie kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza prowadzeniem działalności gospodarczej jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
2. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni:
- od daty odbioru towaru,
- od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
- od dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzająca się dostawa towaru.
3. Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna przy:
- świadczeniu usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca poinformował Kupującego, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy,
- dostawie towarów lub świadczeniu usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli Sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
- dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach, a cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli Sprzedającego,
- dostawie towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub jego osobą,
- dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami przy dostawie,
- dostarczeniu towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które Kupujący wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych,
- dostarczeniu nagrania audio/wideo albo programu komputerowego, jeżeli jego oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
- dostawie gazet, periodyków lub czasopism,
- dostarczaniu treści cyfrowych, chyba że zostały dostarczone na nośniku materialnym i dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca poinformował Kupującego, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy;
- w innych przypadkach, o których mowa w § 1837 Kodeksu Cywilnego.
4. Kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy, aby zachować termin do odstąpienia od umowy.
5. Aby odstąpić od umowy, Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail Sprzedawcy lub adres dostawy podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie formularza.
6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na adres: Fitness Korzo, Dr. E. Beneše 5, Šumperk. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru, nawet jeśli towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową ze względu na swój charakter.
7. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci mu wszystkie środki, w tym koszty dostawy, niezwłocznie i w taki sam sposób, w jaki zostały otrzymane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca może zwrócić Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko za zgodą Kupującego i jeśli nie będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami.
8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca zwróci koszt dostawy towaru odpowiadający najtańszemu sposobowi dostarczenia zaoferowanemu Kupującemu.
9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że towar został wysłany do sprzedawcy.
10. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, niezanieczyszczonym i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody na towarze z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub przerwania produkcji lub importu przez producenta, importera lub dostawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci wszelkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego na podstawie umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowa kupna.

VII. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

1. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym za towar bez wad w momencie odbioru. Sprzedawca ponosi szczególną odpowiedzialność wobec Kupującego z chwilą otrzymania przez Kupującego towaru:
-towar ma ustalone przez strony właściwości, a w przypadku braku porozumienia ma takie właściwości, które sprzedawca lub producent towaru opisał lub które Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i przeprowadzoną reklamę,
- towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedającego lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
- towar odpowiada uzgodnionej próbce lub wzorowi pod względem jakościowym lub konstrukcyjnym, jeżeli jakość lub projekt został określony według uzgodnionej próbki lub wzoru,
- towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę,
- towar jest zgodny z wymogami prawnymi.
2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez Kupującego, towar uważa się za wadliwy w chwili jego odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy towarów sprzedawanych z wadą, za które została uzgodniona niższa cena z powodu wady, zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towarów używanych z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia ze względu na rodzaj towaru.
3. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację i żądać:
- wymiany na nowy produkt,
- naprawy produktu,
- rozsądny rabat od ceny zakupu,
- odstąpienie od umowy.
4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
- towar ma wadę fabryczną
- przedmiot nie może być używany prawidłowo ze względu na powtarzające się wady lub usterki po naprawie,
- z powodu wielu wad towaru.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, a nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Kupującemu pisemne potwierdzenie, zawierające informacje kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, treść reklamacji oraz sposób zażądania reklamacji, a także datę potwierdzenia i sposób rozpatrzenia reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu potrzebnego, w zależności od rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do fachowej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wady, należy wykonać niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalą dłuższy termin. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu uważane jest za rażące naruszenie umowy, a Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Za moment złożenia reklamacji (skorzystania z prawa z tytułu wadliwego wykonania) uważa się moment dotarcia reklamacji Kupującego do Sprzedającego.
7. Sprzedający informuje Kupującego na piśmie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
8. Kupującemu nie przysługuje prawo reklamacji z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz jest wadliwa lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
10. Kupujący ma wybór sposobu reklamacji.
11. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu wadliwego wykonania są regulowane przez § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz. Ochrona.
12. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna Sprzedawcy.

VIII. Korespondencja

1. Strony mogą przekazywać sobie wzajemnie wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w Warunkach. Sprzedawca dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub zamówieniu.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny firmy: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów w ramach prowadzonej przez niego działaności gospodarczej. Kontrola handlu prowadzona jest w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Zezwoleń handlowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli relacja ustanowiona na mocy umowy kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W stosunku do Kupującego Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony lub jakiejkolwiek jego części bez zgody Sprzedającego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby skłonić go lub osoby trzecie do umożliwienia nieuprawnionej ingerencji lub nieuprawnionego korzystania z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy oraz korzystać ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub intencją.
5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Warunków. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z wejścia w życie poprzedniej wersji Warunków.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do Warunków.
 
Niniejsze Warunki wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r