Informacje dotyczące przetwarzania danych

 MUFFIK s.r.o. przetwarza dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes lub, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarto w zakresie sprzedaży towarów (lub wykonania działań podjętych przed zawarciem takiej umowy), a także realizuje przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa publicznego spółki.


Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:
·      Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych jest MUFFIK s.r.o. z siedzibą Podolská 50, 147 00 Praga 4, numer identyfikacyjny firmy: 08849102, zarejestrowany w rejestrze handlowym: nr. C 326367 prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze (zwany dalej „administratorem danych”).
·      Dane kontaktowe administratora danych: adres korespondencyjny Petrov nad Desnou 150, 788 16 Petrov nad Desnou, adres e-mail store@muffik.eu, telefon +420723336335.
·      Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
·      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie takie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów danego administratora danych lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem”) ; lub
·      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych lub do podjęcia działań przez administratora danych przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem”) );
·      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w szczególności za wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr 235/2004 Dz. Podatek VAT, z późniejszymi zmianami, ustawą nr 586/1992 Dz. UR. O podatku dochodowym z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 563/1991 Dz. UR. O rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:
·      Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, numer firmy, numer NIP.
·      Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej, polegający na spełnieniu żądania osoby, której dane dotyczą, przesłania oferty, odpowiedzi na pytanie lub komentarza dotyczącego artykułu, towaru lub usługi; lub
- wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych, w tym dostawy towarów i uregulowania praw wynikających z odpowiedzialności za wady lub podjęcie działań przez administratora danych przed zawarciem takiej umowy i wykonaniem przez administrator danych.
·      Nie istnieje możliwości zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji poprzez administratora danych w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

Okres przechowywania danych osobowych:
·      Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez czas niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez określony czas przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa; lub
·      Przez okres 3 lat.

Inni odbiorcy danych osobowych:
·      Innymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zajmujące się dostawą towarów lub usług, a także osoby świadczące na rzecz administratora danych usługi techniczne związane z prowadzeniem sklepu internetowego, w tym z obsługą oprogramowania i przechowywania danych.
·      Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy w przypadkach, w których administrator danych jest do tego zmuszony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
·      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych państwom spoza UE lub do organizacjom międzynarodowym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
·      Na warunkach określonych w Rozporządzeniu przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
·      Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych spowodowało, między innymi, naruszenie Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie masz obowiązku podania swoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a bez podania Twoich danych osobowych nie jest możliwe zawarcie lub wykonanie umowy przez administratora.