Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MUFFIK s.r.o. w celu przesyłania komunikatów biznesowych (ofert marketingowych) oraz wykonywania innych działań marketingowych w stosunku do Ciebie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i nie będziesz już otrzymywać informacji handlowych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej.
 
Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest MUFFIK s.r.o. z siedzibą Podolská 50, 147 00 Praga 4, numer identyfikacyjny firmy: 08849102, zarejestrowany w rejestrze handlowym: C 326367 (dalej zwany „administratorem danych”).
Dane kontaktowe administratora danych: adres korespondencyjny Petrov nad Desnou 150, 788 16 Petrov nad Desnou, adres e-mail store@muffik.eu, telefon +420723 335 336.
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie takie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów danego administratora danych lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem”);

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej polegający na spełnieniu żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie przesłania oferty, odpowiedzi na pytanie lub komentarza dotyczącego artykułu, towaru lub usługi.
Nie istnieje możliwości zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji poprzez administratora danych w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat.
Inni odbiorcy danych osobowych:
Innymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zajmujące się dostawą towarów lub usług, a także osoby świadczące na rzecz administratora danych usługi techniczne związane z prowadzeniem sklepu internetowego, w tym z obsługą oprogramowania i przechowywania danych.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza UE lub do organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Masz prawo żądania od administratora udostępnienia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w Rozporządzeniu oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danych osobowych przetwarzanie i prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza m.in. Rozporządzenie, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie masz obowiązku podania swoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a bez podania Twoich danych osobowych nie jest możliwe zawarcie lub wykonanie umowy przez administratora.